Ansvarig enligt definitionen i Dataskyddsförordningen (GDPR) är:

Mercedes-Benz Sverige AB ("Vi")
Box 50531
202 50 Malmö
Sverige
E-post: dataskydd@daimler.com
 

1.    Skydd av personuppgifter

Vi är glada över att du valt att besöka vår webbplats och att du är intresserad av våra produkter. Vi tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar. I denna information om skydd av personuppgifter förklarar vi hur vi samlar in din personliga information, vad vi gör med den, för vilket syfte och på vilken rättslig grund detta sker och vilka rättigheter och krav som är förknippade med det. Vi hänvisar även till Daimlers sekretesspolicy.  
 
Daimlers sekretesspolicy.

Vår information om skydd av personuppgifter vid användning av vår webbsida och sekretesspolicyn för Daimler AG gäller inte dina aktiviteter på webbplatser för sociala nätverk eller andra leverantörer som du kan nå via länkarna på våra webbplatser. Läs mer på dessa leverantörers webbplatser om deras respektive sekretesspolicy.


2.    Insamling och behandling av personuppgifter

a.    När du besöker våra webbsidor sparar vi vissa uppgifter om vilken webbläsare och vilket operativsystem du använder, datumet och tidpunkten för besöket, åtkomststatus (t.ex. om du kunde öppna en webbsida eller fick ett felmeddelande), användningen av funktionerna på webbsidan, de sökord du angett, hur ofta du öppnat de enskilda webbsidorna, beteckningen på öppnade filer, den överförda datamängden, vilken webbsida du använde för att hitta fram till oss och den webbsida som du besökte därefter, antingen genom att klicka på en länk på vår webbsida eller genom att ange en adress direkt i inmatningsfältet i din webbläsare, i den flik(eller samma fönster) där du öppnat vår webbsida. Av säkerhetsskäl sparar vi dessutom din IP-adress och namnet på din internetleverantör i sju dagar, framförallt för att vi ska kunna förhindra och upptäcka angrepp på våra webbsidor eller försök till bedrägeri.     

b.    Övriga personuppgifter sparas endast om du själv anger sådana, exempelvis i samband med en registrering, ett kontaktformulär, en enkät, en tävling eller för att genomföra ett avtal, och i dessa fall endast i den utsträckning som vi är tillåtna att göra det på grundval av ditt samtycke eller gällande regelverk (se avsnittet "Rättslig grund för behandlingen" nedan för mer information).

c.    Du är varken rättsligt eller avtalsmässigt förpliktad att tillhandahålla dina personuppgifter. Det är dock möjligt att vissa funktioner på våra webbsidor endast fungerar om personuppgifter har överförts. Om du inte överför personuppgifter i dessa fall kan det medföra att funktioner inte är tillgängliga, eller är det i endast begränsad omfattning. 

3.    Användningsändamål 

a.    De personuppgifter vi samlar in vid ditt besök på våra webbsidor används för att göra dem smidiga att använda samt för att skydda våra IT-system från angrepp och andra illegala aktiviteter.

b.    Om du ger oss ytterligare personuppgifter, exempelvis i samband med en registrering, ett kontaktformulär, en enkät, en tävling eller för att genomföra ett avtal, använder vi dessa uppgifter för de angivna ändamålen, vid kundhantering och – vid behov – för att behandla och utföra affärstransaktioner i den utsträckning som krävs.


4.    Överföring av personuppgifter till tredje part; Social Plugins:  Användning av tjänsteleverantörer

a.    Våra webbsidor kan också innehålla erbjudanden från tredje part. Om du klickar på sådana erbjudanden överför vi, i den utsträckning som krävs, data till respektive leverantör (t.ex. uppgiften om att du har hittat detta erbjudande hos oss, och vid behov ytterligare information som du redan har angett på vår webbsida).  

b.    När vi på våra webbsidor använder så kallade Social Plugins, från sociala nätverk som Facebook, Twitter och Google+, integrerar vi dessa på följande sätt: 
När du besöker vår webbsida är dessa knappar som standard avaktiverade, dvs. de skickar inga uppgifter till leverantörerna av dessa nätverk. Om du vill använda ett av nätverken klickar du på den aktuella Social Plugin för att upprätta en direkt anslutning till servern.
Om du har ett användarkonto på nätverket och är inloggad när du aktiverar Social Plugin-programmet kan nätverket koppla ditt besök på den här webbsidan till ditt användarkonto. Om du vill undvika detta kan du logga ut från nätverket innan du aktiverar Social Plugin-programmet. Besök på andra Daimler-webbsidor kan inte kopplas till ett socialt nätverk förrän du även där har aktiverat aktuell knapp.
När du aktiverar en Social Plugin överför nätverket det innehåll som blir tillgängligt direkt till din webbläsare, som integrerar det på våra webbsidor. I dessa situationer kan det också ske en dataöverföring, som initieras och styrs från det aktuella sociala nätverket. För din anslutning till ett socialt nätverk, kommunikationen mellan ditt nätverk och ditt system och dina interaktioner på denna plattform gäller uteslutande dataskyddsbestämmelserna hos det aktuella nätverket. 
Social Plugin är aktiv tills du avaktiverar den eller raderar dina cookies.

Cookie-information 

c.    Om du klickar på länken till ett erbjudande eller aktiverar en Social Plugin kan personuppgifter nå leverantörer i länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, vilka ur ett EU-perspektiv inte uppfyller EU-normerna "adekvat skyddsnivå" för behandling av personuppgifter. Tänk på detta innan du klickar på en länk eller aktiverar en Social Plugin och därmed överför dina data. 
d.    För drift, optimering och validering av våra webbplatser använder vi också kvalificerade tjänsteleverantörer (IT-tjänster, marknadsföringsorgan). Personuppgifter överförs till dessa tredje parter endast i den mån det är nödvändigt för tillhandahållandet och användningen av webbplatsen och dess funktioner, strävan efter legitima intressen eller om du har gett ditt medgivande (se avsnitt 8). Därefter kan data överföras till mottagare utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. se avsnitt 13 nedan.

5.    Utvärdering av användardata; användning av analysverktyg 

Vi vill skräddarsy innehållet på våra webbplatser efter dina intressen och på så sätt förbättra vårt erbjudande till dig. För att kunna identifiera användarens preferenser och särskilt populära delar av webbsidorna använder vi följande analysverktyg: Google Analytics, Adobe Analytics. 


a.    Om du inte vill att vi samlar in och analyserar information om ditt besök på våra webbsidor med hjälp av analysverktygen kan du när som helst förhindra detta inför framtida besök (opt-out) .

Denna åtgärd realiseras genom att en opt-out-cookie lagras i din webbläsare. Denna cookie är endast avsedd för att hantera din opt-out. Observera att en opt-out-cookie av tekniska skäl endast kan användas för den webbläsare från vilken den lagrades. Om du raderar cookies eller använder en annan webbläsare eller en annan enhet, måste opt-out genomföras på nytt.

b.    Nedan hittar du information om leverantörerna av de analysverktyg vi använder och respektive opt-out-alternativ:

i.    Google Inc. ("Google"):


Du kan förhindra att dina data överförs, samlas in och behandlas av Google. Du hittar Googles information om detta på följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

ii.    Adobe Systems Inc. ("Adobe")


För att motverka att produkten Adobe Analytics utvärderar data kan du följa denna länk: http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html.

iii.    InnoCraft Ltd. ("Matomo")
 

c.    Vid användning av analysverktyg kan data överföras till mottagare utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. se avsnitt 13 nedan.

6.    Användningsbaserad information (targeting och retargeting)

Vi använder så kallade retargeting-tekniker på våra retargeting-partners (Flashtalking, Google Adwords, Google Doubleclick och Vivaki) webbsidor, för att skräddarsy vår marknadsföring på nätet (t.ex. banner-annonsering) efter dina behov och intressen. Ditt intresse för våra produkter och tjänster lagras i cookies. Dessa cookies avläses och används när du besöker andra webbsidor som arbetar tillsammans med våra retargeting-partners, för att kunna bibringa dig så mycket information som möjligt av intresse. Detta sker i anonymiserad form, det vill säga du kan inte identifieras via retargeting-proceduren.

Om du inte vill att Daimler och dess retargeting-partners samlar in, sparar och analyserar information om ditt besök, samt anpassar banner-annonsering efter dina intressen, kan du när som helst förhindra detta inför framtida besök (opt-out).

Tekniskt realiseras denna åtgärd genom att en opt-out cookie lagras i din webbläsare. Denna cookie är endast avsedd för att hantera din opt-out. Observera att en opt-out cookie av tekniska skäl endast kan användas för den webbläsare från vilken den lagrades. Om du raderar cookies eller använder en annan webbläsare eller en annan enhet, måste opt-out genomföras på nytt.

På följande webbplats kan du hantera och inaktivera användningen av cookies från tredje part:

http://www.youronlinechoices.com/se/dina-val

Vid användning av retargetingsteknologier kan data överföras till mottagare utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. se avsnitt 13 nedan.
 
7.    Säkerhet 

Vi använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda de uppgifter om dig som förvaltas av oss mot manipulation, förlust, förstörelse samt mot åtkomst från obehöriga personer. Våra säkerhetsåtgärder förbättras fortlöpande i takt med den tekniska utvecklingen.

8.    Rättslig grund för behandling

a.    I den mån du har gett oss samtycke till att behandla dina personuppgifter utgör detta den rättsliga grunden för behandlingen (artikel 6 avs.1 bokst. a GDPR).

b.    För behandling av personuppgifter i syfte att ingå eller uppfylla ett avtal med dig utgörs den rättsliga grunden av artikel 6 avs.1 bokst. b GDPR.

c.    I den utsträckning behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter (t.ex. för att lagra data), har vi rätt att göra det i enlighet med artikel 6 avs. 1 bokst. c GDPR.

d.    Dessutom behandlar vi personuppgifter i syfte att skydda våra eller våra tredje parters legitima intressen i enlighet med art. 6 avs. 1 bokst. f GDPR. Till sådana legitima intressen hör att upprätthålla funktionsdugligheten i våra IT-system, (direkt)marknadsföra våra egna och tredje parts produkter och tjänster samt utföra den rättsligt nödvändiga dokumentationen av affärskontakter. Inom ramen för nödvändig intresseavvägning tar vi särskilt hänsyn till typ av personuppgifter, syftet med behandlingen, omständigheterna för behandlingen och ditt intresse av att dina data behandlas konfidentiellt.

9.    Radering av dina personuppgifter

Din IP-adress och namnet på din internetleverantör, som vi endast sparar av säkerhetsskäl, kommer att raderas efter sju dagar. I övrigt kommer vi att radera dina personuppgifter så snart syftet med att vi samlat in och behandlat uppgifterna är uppfyllt. Därefter sparas dina personuppgifter endast om det krävs enligt lag, förordningar eller andra rättsliga föreskrifter som vi måste följa, i EU eller enligt rättsliga föreskrifter i tredje land, om det där finns en tillräcklig dataskyddsnivå. Om personuppgifterna i det enskilda fallet inte kan raderas markeras de aktuella personuppgifterna för att begränsa behandlingen av dem i framtiden.

10.    Dina rättigheter

a.    Som registrerad har du rätt till information (art. 15 GDPR), rättelse (art. 16 GDPR), radering av data (art. 17 GDPR), begränsning av behandlingen (art. 18 GDPR) samt dataportabilitet (art. 20 GDPR). 

b.    Om du har gett samtycke till att dina personuppgifter behandlas har du rätt att återkalla detta samtycke när som helst. Lagligheten i nehandlingen av dina personuppgifter fram till denna tidpunkt påverkas inte av återkallandet. På samma sätt förblir vidare behandling av dessa data utifrån en annan rättslig grund, såsom uppfyllandet av rättsliga skyldigheter, opåverkat (jfr avsnittet "Rättslig grund till behandlingen").

c.    Invändningsrätt 
Du har när som helst, av skäl som härrör från din speciella situation, rätt att göra invändningar mot behandlingen av personuppgifter som rör dig, som sker på grundval av art. 6 avs. 1 e) GDPR (databehandling i allmänt intresse) eller art. 6 avs. 1 f) GDPR (databehandling på grundval av en intresseavvägning). Om du gör en invändning behandlar vi endast dina personuppgifter om vi kan bevisa tvingande legitima skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen tjänar hävdandet, utövandet eller försvaret av rättsliga anspråk.

d.    Vi ber dig att, om möjligt, rikta dina krav eller uttalanden till följande kontaktadress: dataskydd@daimler.com.

e.    Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot rättsliga föreskrifter, har du rätt att klaga till en behörig datatillsynsmyndighet (art. 77 GDPR).

11.    Nyhetsbrev 

På vår webbplats kan du i förekommande fall prenumerera på nyhetsbrev. De uppgifter som du lämnar när du beställer nyhetsbrevet används endast för att skicka ut nyhetsbrevet, såvida du inte godkänner andra användningsområden. Du kan när som helst avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet med hjälp av avslutsfunktionen som finns i nyhetsbrevet.

12.    Daimler AG:s centrala åtkomstservice 

Med den centrala åtkomstservicen kan du anmäla dig till alla webbplatser och applikationer inom Daimlergruppen och dess varumärken. Användarvillkoren som gäller för den centrala åtkomstservicen innehåller särskilda dataskyddsbestämmelser. Dessa användarvillkor finns på anslutna webbplatsers och applikationers registreringssidor.

13.    Datatransmission till mottagare utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

a.    Användningen av tjänst (se avsnitt 4.d), analysverktyg (se avsnitt 5.) och retargetingteknik (se avsnitt 6.) till personuppgifter till mottagare i länder utanför Europeiska unionen ( "EU"), är Island, Liechtenstein och Norge (= den europeiska ekonomiska område) som sänds och behandlas, särskilt i USA, Indien.

b.    Ur EU:s synvinkel tillhandahåller följande länder en adekvat nivå av skydd för behandling av personuppgifter som motsvarar EU-normen(s.k. adekvat skyddsnivå): Andorra, Argentina, Kanada (begränsad), Färöarna, Guernsey, Israel, Isle of Man, Japan, Jersey, Nya Zeeland, Schweiz, Uruguay. Med mottagare i andra länder, är vi överens om tillämpningen av EU: s standardklausuler för bindande företagsregler eller Privacy Shield(EU-USA/Schweiz-USA) för att ge en adekvat skyddsnivå enligt lagkraven. För mer information, använd kontaktinformationen under avsnitt 9.d. ovan.

14.    Cookies

Information om de cookies vi använder och deras funktioner hittar du i vår cookie-information.

Cookie-information


Version: Maj 2019